دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذین مقدمفاطمه زهراعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://zeynab.par.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
4ابخوجوادگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://ja_ab470.student.um.ac.ir
5ابدالیحمیدرضاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://hamidreza.ebdali.student.um.ac.ir
6ابدالی تکلواحسانعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://eh_eb342.student.um.ac.ir
7ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://rakhshandeh.ebrahimpour.student.um.ac.ir
8ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://aliebrahimzadeh.student.um.ac.ir
9ابراهیم نتاج گتابیمهرانبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://mehran.ebrahimnatajgatabi.student.um.ac.ir
10ابراهیمیفاطمه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://f.ebrahimi.student.um.ac.ir
11ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
12ابراهیمی فرفرنازبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://farnaz.ebrahimifar.student.um.ac.ir
13ابراهیمی کلاته نوسمیهمشترک - کشاورزیدکتری (Ph.D)
14ابوطالب زاده سرابیعلیرضا علوم داميکارشناسی ارشد
15اتش افروزمرتضی علوم داميدکتری (Ph.D)http:// atashafrooz.student.um.ac.ir
16اثنی عشریمحدثه علوم داميدکتری (Ph.D)http://mhds.esnaashari.student.um.ac.ir
17احمدپورمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
18احمدزادهسیداحسان علوم داميکارشناسی ارشد
19احمدیتکتمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://toktam.ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدیساناز علوم داميکارشناسی ارشدhttp://ahmadisanaz.student.um.ac.ir