دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۰۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3آهوئیشهاب الدینعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://shahab.ahooi.student.um.ac.ir
4آوین مهرروژیناقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://ro_av776.student.um.ac.ir
5ابدالی تکلوفرزینمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://farzin.ebdalitakalloo.student.um.ac.ir
6ابراهیم زادهایمانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد
7ابراهیم نژادمجتبیعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://ebrahimnezhad.mojtaba.student.um.ac.ir
8ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://rakhshandeh.ebrahimpoor.student.um.ac.ir
9ابراهیمیاسماعیل زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://esmail.ebrahimi.student.um.ac.ir
10ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
11ابراهیمی حسین زادهسیماعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
12ابراهیمی سیاه خلکیزینبمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ze.ebrahimiseyahkholaki.student.um.ac.ir
13ابراهیمی شورابیمحمدحسن علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mo_eb517.student.um.ac.ir
14ابوترابیسیدحمیدگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://abutorabi.seyedhamid.student.um.ac.ir
15اتش افروزمرتضی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://morteza_atashafrooz.student.um.ac.ir
16اتشیمنصورهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
17اتشیمنصورهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
18احسانی فریمانیمهدی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mehdiehsanifarimani.student.um.ac.ir
19احمدزاده هاشمیسیده صبا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
20احمدیکوثراقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد