دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرمانوحیدعلوم سیاسیدکتری (Ph.D)
2آریافرعزیزاللهعلوم سیاسیدکتری (Ph.D)http://az_ar144.student.um.ac.ir
3ابراهیمقاسم محمد جاسمحقوق جزا و جرم شناسیدکتری (Ph.D)
4ابراهیم پورشهریارحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
5ابراهیمیماهر عبدالرضا عبدالحسینحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
6ابراهیمیوحیدحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
7احمدزادهنویدعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
8احمدیفرزانهحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشدhttp://fa_ah50.student.um.ac.ir
9احمدیبلقیسحقوق جزا و جرم شناسیدکتری (Ph.D)http://be_ah326.student.um.ac.ir
10احمدیسیدجوادحقوق خصوصیکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.se.student.um.ac.ir
11احمدیعبدالاحدحقوق خصوصیکارشناسی ارشدhttp://ab_ah847.student.um.ac.ir
12احمدیحسینعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
13احمدیمحمد پیمانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://mo_ah737.student.um.ac.ir
14احمدیعبدالولیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://ab_ah184.student.um.ac.ir
15ارحامیعلیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://ali_arhami.student.um.ac.ir
16اردکانیکیاناحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
17اسدی سیاه سرخفاطمهحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
18اسکندری فاروجیامنهحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
19اسماعیلی جامیسهیلحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
20اسمعیل پورزرمهریمصطفیعلوم سیاسیدکتری (Ph.D)