دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم نژادشیرینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ابراهیمیمرتضیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
3ابراهیمی نژادنویدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://na_eb19.student.um.ac.ir
4ابیاریمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5ابیاریمسعودمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6اثنی عشریکیمیامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
7احدیعبدالرئوفمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://raoufahadi.student.um.ac.ir
8احسانی فردامیرحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9احمدپورفیض ابادیبهنازمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10احمدیعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
11احمدی کیانالههمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
12اخروی شاهبازعلیرضامهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
13ادوسمرجانمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_od825.student.um.ac.ir
14ادیمیارحیممدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15اذرابادی مهدی ابادجمشیدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
16ارجمندعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://al_ar618.student.um.ac.ir
17ارجمندی فراحسانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18ارزوروح الهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19ارغوانیمهدیهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://mahdieh.arghavany.student.um.ac.ir
20ارمان نژادمرتضیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد