دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573725062
2ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673731380
3احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573649170
4احسن مقدممحمدامینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673724169
5اخوندیمهدیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573053392
6ادوارماریانعطیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051158
7ازادیندامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723099
8ازادیخواهکیوانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650382
9ازغدیسید آیتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673649281
10اساسیعلیرضامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723306
11اسدزاده فردازادهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573052526
12اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723102
13اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573669190
14اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650428
15اسلامیسمانه ساداتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723088
16اسلامی زیرکیمحمدجوادمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673731346
17اسماعیل بیگی ماهانیزهرهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051807
18اسماعیل شهابیملیحه ساداتمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673695381
19اسودیمنصورهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650111
20اعتضادی جمعمحمودمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573649421