دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
3ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
4ابراهیمی تمیزکارمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6احمدیسیدعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
7احمدیمحسنمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
8اختیاریحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://anna.asadzadeh.student.um.ac.ir
10اسدیفاطمهمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
11اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
12اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_as376.student.um.ac.ir
13اسراریامیرمهدیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://am.asrari.student.um.ac.ir
14اسلامیحسنمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15اشفته یزدیحساممدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://he_as840.student.um.ac.ir
16اصفهانیسیدعلیرضامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17افشارکارگرپونهمهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18اقراری گیکلورضامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19الماسیمحمدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
20الهیهدیهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد