دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
3ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
4ابراهیمی تمیزکارمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5ابوالحسنییاشارمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
7احمدیسیدعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8احمدیمحسنمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
9اختیاریحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10ادوارماریانعطیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
11ازادیخواهکیوانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://k1azadikhah.student.um.ac.ir
12ازغدیسید آیتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ayat.azghadi.student.um.ac.ir
13اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://anna.asadzadeh.student.um.ac.ir
14اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_as376.student.um.ac.ir
16اسراریامیرمهدیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://am.asrari.student.um.ac.ir
17اسماعیل شهابیملیحه ساداتمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18اسودیمنصورهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma.asvadi.student.um.ac.ir
19اعرابیسارامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://earabi2004.student.um.ac.ir
20افراختهسارازبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://sa_af395.student.um.ac.ir