دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم نژادشیرینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ebrahimnejad.shirin.student.um.ac.ir
2ابراهیمی نژادنویدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://na_eb19.student.um.ac.ir
3ابراهیمیان بیلندیامیرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
4ابیاریمسعودمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5ابیاریمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6احدیعبدالرئوفمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://raoufahadi.student.um.ac.ir
7احسانی فردامیرحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8احمدپورفیض ابادیبهنازمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://b-ahmadpour.student.um.ac.ir
9احمدی کیانالههمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://el_ah899.student.um.ac.ir
10ادیمیارحیممدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rahim.adimia.student.um.ac.ir
11ارجمندعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://al_ar618.student.um.ac.ir
12ارجمندی فراحسانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
13ارزوروح الهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rouhollah.arezoo.student.um.ac.ir
14ارغوانیمهدیهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://mahdieh.arghavany.student.um.ac.ir
15ازادمحمدمهدیمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
16ازادشهرکیاحسانمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17ازادی طلبمصطفیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://mo_az231.student.um.ac.ir
18اژدریسیدمهدیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://se_az422.student.um.ac.ir
19اسداللهیسمیهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://so.asadollahi.student.um.ac.ir
20اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_as376.student.um.ac.ir