دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آسمانیفاطمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.asemani_student.student.um.ac.ir
2ائینفاطمه جغرافياکارشناسی ارشد
3ابراهیمیامید جغرافياکارشناسی ارشدhttp://om_eb791.student.um.ac.ir
4ابراهیمی پورعلی تاريخکارشناسی ارشد
5ابوالفضلینجیب الله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)
6ابوصلالنادیه ثامر خضیر زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)
7ابویسانیفاطمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://abavisani.fa.student.um.ac.ir
8احسانیریحانه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
9احسانیعبدالحمید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://ab_eh136.student.um.ac.ir
10احمدیمریم ساداتمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
11احمدیمریم ساداتمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://ma.ahmadi.student.um.ac.ir
12احمدیمریم سادات زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://maryam.ahmadi.student.um.ac.ir
13احمدیعلی رضا تاريخکارشناسی ارشد
14احمدیغزاله جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ghazaleh.ahmadi.student.um.ac.ir
15احمدیشفیقه جغرافيادکتری (Ph.D)http://sh11ahmadi.student.um.ac.ir
16احمدیشهریار زبان انگلیسیکارشناسی ارشدhttp://shahriarahmadi2001.student.um.ac.ir
17احمدی سینائیمحمد زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
18اخلاقی باقوجریاحمد زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
19ادبارزو زبان فرانسهکارشناسی ارشدhttp://arezoo.adab.student.um.ac.ir
20اذرپندارمهرانگیز جغرافياکارشناسی ارشد