دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرینعبدالبصیر جغرافياکارشناسی ارشدhttp://basirarian.student.um.ac.ir
2ابتهاجیالهه زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
4ابراهیمینسرین جغرافياکارشناسی ارشد
5ابراهیمیمرضیه زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://marzieh.ebrahimi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)
7ابراهیمیسیده زهرا زبان فرانسهکارشناسی ارشد
8ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://naime.ebrahimifard.student.um.ac.ir
9ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://ebrahiminoori.student.um.ac.ir
10ابرینمهلا علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
11ابو عمیمهحنین محمد عبدعلی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
12ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
13ابوالحسنی حیدرابادمحمد تاريخکارشناسی ارشدhttp://mo_ab108.student.um.ac.ir
14ابوحیهظافر کانی حسن زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
15احتشام فرشیداسادات جغرافياکارشناسی ارشد
16احسانینرگس زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
17احسناکرم تاريخکارشناسی ارشدhttp://akram.ahsan.student.um.ac.ir
18احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
19احمدخسرویامید زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
20احمدزادهعلی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://al_ah281.student.um.ac.ir