دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
3آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
4آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
5آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
6ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
7ابراهیمیانمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)
8احمدینبی اللهحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشد
9احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
10احمدیسید محمد رضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://se_ah359.student.um.ac.ir
11احمدی افزادیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ah745.student.um.ac.ir
12احمدیان یزدیناصرمهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشد
13اختریراحممهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشد
14اردکانیانامیرحسینفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://ardekanian.student.um.ac.ir
15ارمیننادیهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://na.armin.student.um.ac.ir
16ازادمقدمزینبفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
17استاد زادهمحبوبهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Ma.Ostadzadeh.student.um.ac.ir
18اسدینصرت الهمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://no.Assadi.student.um.ac.ir
19اسدی فرسمیهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://somayyeh.asadifar.student.um.ac.ir
20اسفندیارمحمدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mohammad.esfandiar.student.um.ac.ir