دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیریحانهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://re_eb192.student.um.ac.ir
2ابراهیمی ثانیصغریرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://soghra.ebrahimisani.student.um.ac.ir
3احمدیان مقدممحمدجوادرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://moghaddam2018.student.um.ac.ir
4ارجمندمتینسحرفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
5اریایی منشمیترارفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://mitra.aryayimanesh.student.um.ac.ir
6ازکیامهلارفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://mahla.azkia.student.um.ac.ir
7اسدی قلعه نیمنیرهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://monirehasadighaleniasadi.student.um.ac.ir
8اسدیانفاطمهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://f.asadian20.student.um.ac.ir
9اسفندیاریعلیرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://esfandiari.ali.student.um.ac.ir
10اسکندریزهرافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
11اسکندری تربقانمصطفیرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
12اشتی برپگاهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://pe_as81.student.um.ac.ir
13اشرفیدانیالرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://danialashrafi.student.um.ac.ir
14اصغریمریم ساداتفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
15اصغریاحسانفیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://ehsan.asghari.student.um.ac.ir
16اعتمادیمهدیهرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
17افشار فروغیفرنازرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
18اقایی شهریملیحه الساداترفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://m.aghaeishahri.student.um.ac.ir
19ال طعمهمحمدرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)
20ال طعمهمحمدرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)