دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
2ابراهیمسمیر عبدالواحد موسی علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
3ابراهیم نیای ترشیزمحمد علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
4ابراهیمی درچهاحمد علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
5ابراهیمی زادهاحمد تاريخ و تمدن ملل اسلاميدکتری (Ph.D)
6ابریشمیسمانه علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://samaneh.abrishami.student.um.ac.ir
7ابوکفایهزکی علی جواد علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://za_ab620.student.um.ac.ir
8احمدیعبدالرزاقفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://ab_ah845.student.um.ac.ir
9احمدیمریم معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
10احمدی روئینسیدجمالفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://se_ah634.student.um.ac.ir
11احمدی سلیمانیزهرا ساداتفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://zs.ahmadi.student.um.ac.ir
12احمدی قادیکلاییمهدی فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://ma_ah616.student.um.ac.ir
13احمدی مقدمفرزانهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
14احمدی مهرجواد تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشدhttp://ja_ah408.student.um.ac.ir
15احمدیانجواد علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://javad.ahmadiyan.student.um.ac.ir
16اخگریمحمدجواد فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
17ادیب ارجمندامیر علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://amir.adibarjmand.student.um.ac.ir
18اروینمریم الساداتفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)
19ازادزینب علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://zb.azad.student.um.ac.ir
20اسدیمریم علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد