دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابوالفضلیسانازمعماريکارشناسی ارشد
2ابویسانیفاطمهمعماريکارشناسی ارشدhttp://fa.abavisani.student.um.ac.ir
3اربابیحسیبمعماريکارشناسی ارشدhttp://hasib.arbabi.student.um.ac.ir
4اسلامیمهدیهمعماريکارشناسی ارشدhttp://ma_es915.student.um.ac.ir
5اعتمادی عیدگاهینفیسهمعماريکارشناسی ارشد
6اکبری شارکمهسامعماريکارشناسی ارشدhttp://akbarisharak.student.um.ac.ir
7اکرمیفاطمهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://fatemeakrami9m.student.um.ac.ir
8الغزالیایلاف عبدالکریم علکممعماريکارشناسی ارشد
9باقریمحمدجوادمعماريکارشناسی ارشد
10برات زادهفاطمهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.baratzadeh.student.um.ac.ir
11بشگزیزینبشهرسازيکارشناسی ارشد
12پورحسینیزهرامعماريکارشناسی ارشدhttp://z.pourhosseini@mail.um.ac.ir.student.um.ac.ir
13پورسروقدسیدامیرمحمدشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://poorsarvghad.seyedamirmohammad.student.um.ac.ir
14تبریزنیاتبریزیسعیدهمعماريکارشناسی ارشدhttp://saeideh.tabrizniatabrizi.student.um.ac.ir
15جعفریپگاهمعماريکارشناسی ارشد
16حسینیسیده رضوانهمعماريکارشناسی ارشد
17حسینی باقرابادسیدمحمدشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://seyyedmohammad.hosseinibagherabad.student.um.ac.ir
18حضرتروبدهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://robede.hazrat.student.um.ac.ir
19حضرتاسماءمعماريکارشناسی ارشدhttp://hazrat.asma.student.um.ac.ir
20درری جبروتیالمیراشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://elmira.jabarooti.student.um.ac.ir