دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابوالفضلیسانازمعماريکارشناسی ارشد
2ابویسانیفاطمهمعماريکارشناسی ارشدhttp://fa.abavisani.student.um.ac.ir
3اسلامیمهدیهمعماريکارشناسی ارشدhttp://ma_es915.student.um.ac.ir
4اعتمادی عیدگاهینفیسهمعماريکارشناسی ارشدhttp://na.etemadiidgahi.student.um.ac.ir
5اکرمیفاطمهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://fatemeakrami9m.student.um.ac.ir
6الغزالیایلاف عبدالکریم علکممعماريکارشناسی ارشد
7باقریمحمدجوادمعماريکارشناسی ارشدhttp://mohamadjavad.bagheri.student.um.ac.ir
8برات زادهفاطمهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.baratzadeh.student.um.ac.ir
9بشگزیزینبشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://zainab.beshgazi.student.um.ac.ir
10پورحسینیزهرامعماريکارشناسی ارشدhttp://z.pourhosseini@mail.um.ac.ir.student.um.ac.ir
11پورسروقدسیدامیرمحمدشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://poorsarvghad.seyedamirmohammad.student.um.ac.ir
12تبریزنیاتبریزیسعیدهمعماريکارشناسی ارشدhttp://saeideh.tabrizniatabrizi.student.um.ac.ir
13جعفریپگاهمعماريکارشناسی ارشد
14حسینیسیده رضوانهمعماريکارشناسی ارشد
15حسینی باقرابادسیدمحمدشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://seyyedmohammad.hosseinibagherabad.student.um.ac.ir
16حضرتاسماءمعماريکارشناسی ارشدhttp://hazrat.asma.student.um.ac.ir
17درری جبروتیالمیراشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://elmira.jabarooti.student.um.ac.ir
18دشتی زادهپریساشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://p.dashtizadeh72.student.um.ac.ir
19رزم ارائمینامهدیهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://mahdie.razmaramina.student.um.ac.ir
20روان مهرریحانهشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://r.ravanmehr.student.um.ac.ir