دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمی خرم ابادیرضا مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
2ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
3اربابیثریامدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
4ارشادیسعید محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://sa_er765.student.um.ac.ir
5ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
6اسماعیلی موشکیمصطفی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mostafa.esmaeily.student.um.ac.ir
7اسیابانفاطمه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.ashrafi.student.um.ac.ir
9اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
10الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
11امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://at.emamian.student.um.ac.ir
12امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
13امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
14انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
15انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
16باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://malihe.baghi.student.um.ac.ir
17باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
18باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
19باقریاناسماعیل محيط زيستکارشناسی ارشد
20برات زاده پوستچیفریده محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.baratzadehpoustchi.student.um.ac.ir