دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
2ابراهیمی خرم ابادیرضا مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
3ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
4ابراهیمی موسویسیداحمدمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
5اربابیثریامدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
6ارشادیسعید محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://sa_er765.student.um.ac.ir
7اسیابانفاطمه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.ashrafi.student.um.ac.ir
9اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
10الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
11امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://at.emamian.student.um.ac.ir
12امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
13امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
14انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
15انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
16باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://fereshteh.bagherpour.student.um.ac.ir
17باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
18باقریاناسماعیل محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://bagheriyan.student.um.ac.ir
19بهارلویی اله ابادیمریم مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
20بهیاردفردمریم مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد