دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آقاخان زاده درجزیسوسنشیلاتکارشناسی ارشدhttp://sousan.aghakhanzadehdarjazi.student.um.ac.ir
2ابارشیزهرا مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://za_ab122.student.um.ac.ir
3ابراهیمیساجده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
4اذرم دلحسن مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)http://h.azarmdel.student.um.ac.ir
5اربابیثریامدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
6اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)
7اکبریسجاد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8امینیبنیامین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://be_am223.student.um.ac.ir
9بادامهاسما مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://asma.badameh.student.um.ac.ir
10بادلونیما محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://ni_ba853.student.um.ac.ir
11باقریفاطمه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
12براتی دوغائیدانیال مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
13بست چیرضوانشیلاتکارشناسی ارشدhttp://bastchi.rezvan.student.um.ac.ir
14بهارلویی اله ابادیمریم مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://maryam.baharlooiy.student.um.ac.ir
15بهرامی فربهارهشیلاتکارشناسی ارشدhttp://bahramifar.bahareh.student.um.ac.ir
16پناهیمتینه محيط زيستکارشناسی ارشد
17پوراحمدیبهناز مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
18پوریوسف فیض ابادیفاطمهشیلاتکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.pooryusof.student.um.ac.ir
19ترنج سیمینزینب مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
20تقی پورسیدمهدی مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)http://sm.taghipour.student.um.ac.ir