دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آقاخان زاده درجزیسوسنشیلاتکارشناسی ارشدhttp://sousan.aghakhanzadehdarjazi.student.um.ac.ir
2ابارشیزهرا مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://za_ab122.student.um.ac.ir
3ابراهیمیساجده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
4اذرم دلحسن مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)http://h.azarmdel.student.um.ac.ir
5اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)
6اکبریسجاد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
7امینیبنیامین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://be_am223.student.um.ac.ir
8بادامهاسما مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://asma.badameh.student.um.ac.ir
9بادلونیما محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://ni_ba853.student.um.ac.ir
10باقریفاطمه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
11براتی دوغائیدانیال مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
12بست چیرضوانشیلاتکارشناسی ارشدhttp://bastchi.rezvan.student.um.ac.ir
13بهرامی فربهارهشیلاتکارشناسی ارشدhttp://bahramifar.bahareh.student.um.ac.ir
14پناهیمتینه محيط زيستکارشناسی ارشد
15پوراحمدیبهناز مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
16پوریوسف فیض ابادیفاطمهشیلاتکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.pooryusof.student.um.ac.ir
17پیش قدم رودیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
18ترنج سیمینزینب مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
19تقی پورسیدمهدی مرتع و آبخيزداريدکتری (Ph.D)http://sm.taghipour.student.um.ac.ir
20تقی زاده طبسیفائزهشیلاتکارشناسی ارشدhttp://fa.taghizadehtabasi.student.um.ac.ir