دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیکیارش پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://kiarash.ebrahimi97.student.um.ac.ir
2ابوالحسنی درونکلامعین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://abolhasanidarounkola.moein.student.um.ac.ir
3احمدیفائزه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
4احمدیکتایونبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
5احمدی شیخ سرمستصبا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://saba.ahmadi.student.um.ac.ir
6احمدی شیخ سرمستصبا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://sa.ahmadi.student.um.ac.ir
7اخطاری زاده سیاه پوشمریم علوم پايهکارشناسی ارشد
8اسحاقیرضابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://re_es400.student.um.ac.ir
9اسداللهیزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://zahra.assadollahi.student.um.ac.ir
10اسماعیل زادهامجد علوم پايهدکتری (Ph.D)
11افشاری پورصدیقه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se.afsharipour.student.um.ac.ir
12اقا باباییمرضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://marzieh.babaei.student.um.ac.ir
13اکبرنژادفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://akbarnezhad.fatemeh.student.um.ac.ir
14اکبرنژادفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fa_ak758.student.um.ac.ir
15اکبرنژادفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://akbarnezhad.fatemeh.student.um.ac.ir
16اکبرنژادفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fa_ak758.student.um.ac.ir
17الشیخمحاسن یوسف احمدبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://mehsinyousifahmed.alsheikh.student.um.ac.ir
18العیسیحیدر نعمه طهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://hayder.aliessa.student.um.ac.ir
19اللاوندیسیناء جابر علوان پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se_al391.student.um.ac.ir
20اللهیراضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://razieh.elahi.student.um.ac.ir