دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
4اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
5احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
6احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
7احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
8احمدیمصطفیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
9احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
10احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
11احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
12احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
13اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
14اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد
15اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
16ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
17ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
18ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
19اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://mo.eshaghnezhad.student.um.ac.ir
20اسدالله زادهمحدثهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://mo_as832.student.um.ac.ir