دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آراستهاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://a_arasteh.student.um.ac.ir
2آزموده نژادمریم آمارکارشناسی ارشدhttp://maryam.azmoudeh.student.um.ac.ir
3ابریشمی مقدمامینرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)
4احمدحسام آماردکتری (Ph.D)http://ahmad.hussam.student.um.ac.ir
5احمدزادهالههرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
6احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ahmadnia.mahdi.student.um.ac.ir
7احمدیریحانه آمارکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.r.student.um.ac.ir
8احمدیالههریاضی محضدکتری (Ph.D)http://elahehahmadi.m.student.um.ac.ir
9احمدیساغررياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://e.ahmadi640.student.um.ac.ir
10اخضررویریاضی محضدکتری (Ph.D)http://roa.akhdar.student.um.ac.ir
11ارگنجیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
12اسحقیاحسان آماردکتری (Ph.D)http://ehsan.eshaghi.student.um.ac.ir
13اسکوئیانسارارياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://sara.oskoueian.student.um.ac.ir
14اسگندانیمحمدامینرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)
15اشرف زادهمحسنریاضی محضدکتری (Ph.D)
16اصلیاعظمریاضی محضکارشناسی ارشد
17اعلم یزدیانحانیه آمارکارشناسی ارشد
18افشانی یزدان ابادمعصومهریاضی محضکارشناسی ارشد
19اکبرنیانصرابادمهسارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
20اکرمیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد