دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آراستهاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://a_arasteh.student.um.ac.ir
2آزموده نژادمریم آمارکارشناسی ارشدhttp://maryam.azmoudeh.student.um.ac.ir
3ابریشمی مقدمامینرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)
4احمدزادهالههرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
5احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ahmadnia.mahdi.student.um.ac.ir
6احمدیریحانه آمارکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.r.student.um.ac.ir
7احمدیالههریاضی محضدکتری (Ph.D)http://elahehahmadi.m.student.um.ac.ir
8احمدیساغررياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://e.ahmadi640.student.um.ac.ir
9اخضررویریاضی محضدکتری (Ph.D)http://roa.akhdar.student.um.ac.ir
10ارگنجیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
11اسحقیاحسان آماردکتری (Ph.D)http://ehsan.eshaghi.student.um.ac.ir
12اسکوئیانسارارياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://sara.oskoueian.student.um.ac.ir
13اسگندانیمحمدامینرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://amin.esgandani.student.um.ac.ir
14اشرف زادهمحسنریاضی محضدکتری (Ph.D)
15اصلیاعظمریاضی محضکارشناسی ارشد
16اعلم یزدیانحانیه آمارکارشناسی ارشد
17افشانی یزدان ابادمعصومهریاضی محضکارشناسی ارشد
18اکبرنیانصرابادمهسارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
19اکرمیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
20التمیمیکامل جلود کزاررياضي كاربرديدکتری (Ph.D)