دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
2ابوالحسنی شاندیزمژگانرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
4احمدحسام آماردکتری (Ph.D)http://ahmad.hussam.student.um.ac.ir
5احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
6احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
7احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
8احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
9احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
10اخلاقیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
11اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
12اخوان ایمانیزهرارياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://za_ak354.student.um.ac.ir
13اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشدhttp://na_ak565.student.um.ac.ir
14اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
15ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
16ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
17ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
18اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://mo.eshaghnezhad.student.um.ac.ir
19اسدالله زادهمحدثهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://mo_as832.student.um.ac.ir
20اسدپرورهدی آمارکارشناسی ارشد