اخبار دانشگاه

انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری طرح همیاران آب استان

انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری طرح...

براساس حکم علیرضا رزم حسینی استاندار و رئیس شورای راهبری همیاران آب استان، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری (سیاست گذاری و نظارت) طرح همیاران آب استان منصوب شد. در قسمتی از حکم ابلاغی آمده است: در اجرای مفاد تصویب نامه هیأت وزیران "موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی" با عنایت به دانش و تجربه به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری (سیاست گذاری و...

980925rotbeh

بیش از 25000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی