اخبار دانشگاه

تقدیر از معاونین آموزشی برتر در هفته سرآمدی آموزش

تقدیر از معاونین آموزشی برتر در هفته سرآمدی آموزش

شورای آموزشی دانشگاه با حضور اعضا روز یکشنبه مورخ 11 خرداد 1399 در محل سالن شورای سازمان مرکزی تشکیل  و پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه ی پایان رساندن نیمسال جاری و تقویم آموزشی سال تحصیلی 1399-1400، از دکتر محمد ایزدیارمعاون آموزشی دانشکده علوم، دکتر حسن بهزادی معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دکتر سیدهادی زرقانی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر مهران کدخدایان معاون آموزشی دانشکده مهندسی به عنوان معاونان آموزشی دانشکده...

990227ravabet

99031301et

بیش از 25000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی