اخبار دانشگاه

برنامه‌ها و اولویت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگوی رئیس دانشگاه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ...

برنامه‌ها و اولویت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگوی رئیس دانشگاه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ...

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶ دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، برنامه‌ها و اولویت‌های دانشگاه را در دور جدید مدیریت خود در دانشگاه فردوسی مشهد بازگو ...