اخبار دانشگاه

نشست تخصصی ساماندهی آسیب های اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد  ...

نشست تخصصی ساماندهی آسیب های اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد ...

نشست تخصصی ستاد فرهنگی و اجتماعی سازماندهی آسیب های اجتماعی به ریاست دكتر حسینی معاون استاندار خراسان رضوی، و با حضور دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای ستاد، پیش از ظهر امروز ۳۰ آبان ۹۶ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار ...