رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

DrMirzaee

دکتر مسعود میرزائی شهرابی

دکتری شیمی

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: mirzaeesh@um.ac.ir

 

صندوق صوتی رئیس دانشگاه: 38802505

 

 
 

 

 
 
 
 

 

آخرین اخبار