دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرمیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
2ائین پرستسجادروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
3ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
4ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
5ابراهیم نژادمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد
6ابراهیمیسمیه ساداتروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sebrahimi.student.um.ac.ir
7ابراهیمیفائزهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://fa_eb569.student.um.ac.ir
8ابراهیمیعلیرضامطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)
9ابراهیمی کوشک مهدیسمیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.somayeh.student.um.ac.ir
10ابریشمینفیسهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://nafiseh.abrishami.student.um.ac.ir
11احسانیارمینروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://armin.ehsani.student.um.ac.ir
12احمدزاده خادمیریحانهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
13احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
14احمدیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fatemeahmadi174.student.um.ac.ir
15احمدیعباسروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
16احمدی باغکیزینبمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
17احمدی نوخندانسحرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadinokhandan.student.um.ac.ir
18احمدیاننعیمهروان شناسیکارشناسی ارشد
19اخوندیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
20ارخودی قلعه نوییمهدیروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://arkhodighalenoei.student.um.ac.ir