دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آثمیسید عبداللهروان شناسیکارشناسی ارشد
2آذرکیشمیثمروان شناسیکارشناسی ارشد
3آل حسن قزوینیریحانهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
4ابراهیم پورسیده سمیهروان شناسیکارشناسی ارشد
5ابراهیم پورالهامعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimpour.elham.student.um.ac.ir
6ابراهیمیزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi1400.student.um.ac.ir
7ابوالبشریفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
8اتحادسیده نیکنازروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://seyyedeniknaz.ettehad.student.um.ac.ir
9اثاری جامیکاوهروان شناسیکارشناسی ارشد
10اثناعشری نامقیسیده زهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://zahra.esnaashari.student.um.ac.ir
11احراری بهدادینمریممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
12احمدیشادیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.sh.student.um.ac.ir
13احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
14احمدی مجیدیعطیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
15احمدیانمجتبیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://m.ahmadian.student.um.ac.ir
16اخلاصیآمنهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://am.ekhlasi.student.um.ac.ir
17اخوندیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
18اذرنیامحمدصالحروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://azarnia.mohammadsaleh.student.um.ac.ir
19ارجمندگرویشکیباروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://shakiba.arjmand1380.student.um.ac.ir
20ازادپناهوجیههمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد