دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آزادفاطمه شيميکارشناسی ارشد
2آزمودهاکرم زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://azmoodeh.akram.student.um.ac.ir
3آصفیمریم شيميکارشناسی ارشدhttp://asefi.maryam.student.um.ac.ir
4آقاسی زاده شعربافمهرداد زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://aghasizadeh.student.um.ac.ir
5اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
6ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)http://ab.abdar.student.um.ac.ir
7ابراهیم زادهدانیال شيميکارشناسی ارشدhttp://da_eb172.student.um.ac.ir
8ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
9ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
10ابراهیمیرضا شيميکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi.re.student.um.ac.ir
11ابراهیمیمحدثه زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://mo.ebrahimi.student.um.ac.ir
12ابراهیمی علی ابادیعلی زيست شناسيکارشناسی ارشد
13ابراهیمی مقدمعاطفه شيميدکتری (Ph.D)http://atefe.ebrahimimoghaddam.student.um.ac.ir
14ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)http://el.aboobakri.student.um.ac.ir
15ابوکفرح ناز زمين شناسيدکتری (Ph.D)
16اتحادعطا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://at_et233.student.um.ac.ir
17اثناعشریفاطمه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://fa_as169.student.um.ac.ir
18احدی فرکوشامین فيزيكدکتری (Ph.D)http://amin.ahadi.student.um.ac.ir
19احسان نیافاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.ehsanniya.student.um.ac.ir
20احسانی نیاکیوان فيزيكدکتری (Ph.D)