دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آزمودهاکرم زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://azmoodeh.akram.student.um.ac.ir
2اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
3ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
4ابراهیم نژادیاسمن فيزيكکارشناسی ارشدhttp://ya_eb621.student.um.ac.ir
5ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
6ابراهیمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi.amir.student.um.ac.ir
7ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
8ابراهیمیمیلاد فيزيكکارشناسی ارشد
9ابراهیمیمحمدعلی فيزيكکارشناسی ارشد
10ابراهیمیانسیه زيست شناسيکارشناسی ارشد
11ابراهیمی پورزهرا فيزيكکارشناسی ارشد
12ابراهیمی سهروفروزانیزهرا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi.za.student.um.ac.ir
13ابراهیمی عراقاسراالسادات زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://asraalsadat.ebrahimiaragh.student.um.ac.ir
14ابراهیمی مقدمعاطفه شيميکارشناسی ارشد
15ابریشمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://am_ab4.student.um.ac.ir
16ابو حاویمریم عادل حمزه زيست شناسيکارشناسی ارشد
17ابوالحسن نژادفاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://fa.abolhasannejad.student.um.ac.ir
18ابوالحسنی فرزهرا شيميکارشناسی ارشد
19ابوالقاسم پورسیده ارغوان شيميدکتری (Ph.D)http://abolghasempour.seiedeakram.student.um.ac.ir
20ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)http://el.aboobakri.student.um.ac.ir