دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۷۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
2ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
3ابراهیم نژادیاسمن فيزيكکارشناسی ارشدhttp://ya_eb621.student.um.ac.ir
4ابراهیم نژادشهریمهلا زمين شناسيکارشناسی ارشد
5ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
6ابراهیمیحسین زيست شناسيکارشناسی ارشد
7ابراهیمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشد
8ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
9ابراهیمیمیلاد فيزيكکارشناسی ارشد
10ابراهیمی عراقاسراالسادات زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://asraalsadat.ebrahimiaragh.student.um.ac.ir
11ابراهیمی مقدمعاطفه شيميکارشناسی ارشد
12ابراهیمی میمندسارا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://s.ebrahimimeymand.student.um.ac.ir
13ابراهیمی پورزهرا فيزيكکارشناسی ارشد
14ابوالحسن نژادفاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشد
15ابوالقاسم پورسیده ارغوان شيميدکتری (Ph.D)http://abolghasempour.seiedeakram.student.um.ac.ir
16ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)
17ابوکفرح ناز فيزيكکارشناسی ارشد
18اتابکیربیع زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://atabaki.student.um.ac.ir
19اتحادکورش زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://kuroshettehadmail.student.um.ac.ir
20اتشگاهیزهره زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://Zo.Atashgahi.student.um.ac.ir