دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۹۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3آهوئیشهاب الدینعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://shahab.ahooi.student.um.ac.ir
4آوین مهرروژیناقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://ro_av776.student.um.ac.ir
5ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
6ابراهیم زادهایمانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://im.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
7ابراهیمیریحانه ساداتعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
8ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
9ابراهیمی سیاه خلکیزینبمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://zeynabebrahimi.student.um.ac.ir
10ابوترابیسیدحمیدگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://abutorabi.seyedhamid.student.um.ac.ir
11اتش افروزمرتضی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://morteza_atashafrooz.student.um.ac.ir
12اتشیمنصورهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
13اتشیمنصورهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
14احمدزاده هاشمیسیده صبا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://saba.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
15احمدپورمیرحمیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
16احمدیکوثراقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
17احمدیمیدیاگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://medya.ahmadi.student.um.ac.ir
18احمدیمرضیهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
19احمدیتکتمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://toktam.ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدیمحمد خاکشناسیدکتری (Ph.D)http://ahmadi.mohammad.student.um.ac.ir