دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشد
2چاجیعلیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://alireza_chaji.student.um.ac.ir
3چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://fatemeh.charlankbakhtiari.student.um.ac.ir
4چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://charehei.neda.student.um.ac.ir
5چاه شوریمهدی مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://mchahshouri.student.um.ac.ir
6چاهیزینب زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://zeinab.chahi.student.um.ac.ir
7چاوشانلیلاعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://le_ch78.student.um.ac.ir
8چراغیمنور جغرافياکارشناسی ارشدhttp://mo_ch739.student.um.ac.ir
9چراغیاسما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
10چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheraghicheraghi-shavi.student.um.ac.ir
11چزگیمریممدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
12چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
13چشم اورمحمدعلیرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
14چشم براهاحمد فيزيكکارشناسی ارشدhttp://cheshmbrah.ahmad.student.um.ac.ir
15چشمه سفیدیرعنااگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
16چشمه قصابانیناهید اقتصاددکتری (Ph.D)http://nahidcheshmehghasabanighasabani.student.um.ac.ir
17چشمیمحمد آمارکارشناسی ارشد
18چشمیحبیبهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://cheshomihabi.student.um.ac.ir
19چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheshomi.hamid.student.um.ac.ir
20چشمیاکبر اقتصاددکتری (Ph.D)http://ak.cheshmi.student.um.ac.ir