دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ماجدییلدامهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://yalda.majedi.student.um.ac.ir
2ماروسیمحمدابراهیممدیریتدکتری (Ph.D)http://maroosi.m.student.um.ac.ir
3مازندرانیدریا جغرافياکارشناسی ارشد
4ماضیاحمد محسن زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
5مافی گلچینمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryam.mafigolchin.student.um.ac.ir
6مال امیرینعمت جغرافيادکتری (Ph.D)http://nemat.malamiri.student.um.ac.ir
7مالدارمحمدحسنحقوق جزا و جزم شناسیدکتری (Ph.D)http://mohammadhasan.maldar.student.um.ac.ir
8مالکیمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://maleki.mohammad.student.um.ac.ir
9مالیمیتراروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mitra.mali.student.um.ac.ir
10مامانیایمانعلیمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://im_ma140.student.um.ac.ir
11ماه تابانیایدین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ai.mahtabani.student.um.ac.ir
12ماهودیملیحه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://malihe.mahoodi.student.um.ac.ir
13مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://halimeh.mobarak.student.um.ac.ir
14مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://ha.mobarak.student.um.ac.ir
15مبارکی شادیابهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://h.mobaraki.student.um.ac.ir
16مباشرپورپریناز علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
17مبهوتسارامدیریتکارشناسی ارشدhttp://mabhoot.sara.student.um.ac.ir
18متاجی نیمورعلیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://aliye.matajinimvar.student.um.ac.ir
19متانتمعصومهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)
20متقی پیشهمحمدصادقفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://mottaghipisheh.student.um.ac.ir