دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۴۰۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ماجدییلدامهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشد
2ماروسیعلی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
3ماروسیمحمدابراهیممدیریتدکتری (Ph.D)http://maroosi.m.student.um.ac.ir
4ماروسیمحمد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://mohammad.maroosi.student.um.ac.ir
5مازندرانیدریا جغرافياکارشناسی ارشد
6ماضیاحمد محسن زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
7مافی گلچینمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryam.mafigolchin.student.um.ac.ir
8مال امیرینعمت جغرافيادکتری (Ph.D)http://nemat.malamiri.student.um.ac.ir
9مالدارمحمدحسن حقوقدکتری (Ph.D)http://mohammadhasan.maldar.student.um.ac.ir
10مالکیمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://maleki.mohammad.student.um.ac.ir
11مالکی خلیل ابادشیرینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://sh_ma706.student.um.ac.ir
12مالیمیتراروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mi_ma67.student.um.ac.ir
13مامانیایمانعلیمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://im_ma140.student.um.ac.ir
14ماه تابانیایدین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ai.mahtabani.student.um.ac.ir
15ماه گلیسمیه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
16ماهودیملیحه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://malihe.mahoodi.student.um.ac.ir
17مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://halimeh.mobarak.student.um.ac.ir
18مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://ha.mobarak.student.um.ac.ir
19مبارکی شادیابهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://h.mobaraki.student.um.ac.ir
20مباشرپورپریناز علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد