دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1قائدابراهیم اقتصاددکتری (Ph.D)http://ebrahimghaed.student.um.ac.ir
2قائدرحمتیشیوا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://shiva.sida.student.um.ac.ir
3قائمیرضا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://r.ghaemi.student.um.ac.ir
4قائمیمهدی حقوقدکتری (Ph.D)http://ma_gh715.student.um.ac.ir
5قائمیمهدی حقوقدکتری (Ph.D)
6قائمیمهدی حقوقدکتری (Ph.D)
7قائمیمهدی حقوقدکتری (Ph.D)http://ma_gh715.student.um.ac.ir
8قائمیسجادفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
9قائمیارمغانمدیریتکارشناسی ارشدhttp://armaghan.ghaemi.student.um.ac.ir
10قائمیسیاوش مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://siavash.ghaemy.student.um.ac.ir
11قائمی بایگیعاطفه فيزيكکارشناسی ارشد
12قائمی دیزیچهزهره علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
13قائمی مقدممهرانفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://mehran.ghaemimoghadam.student.um.ac.ir
14قائمی نیکعلی نقیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://al_gh7.student.um.ac.ir
15قائنی زرقریمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد
16قابلابوالفضلفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
17قادریزهرااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
18قادریسیدعلیمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://seyedali.ghaderi.student.um.ac.ir
19قادرینوشین حقوقکارشناسی ارشد
20قادریرضا فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://reza.ghaderi.student.um.ac.ir