دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1خاتم منشافشین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://af.khatammanesh.student.um.ac.ir
2خاتمیفاطمه زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.khatami.student.um.ac.ir
3خاتمیسیده سمیه جغرافيادکتری (Ph.D)http://seyyedehsomayeh.khatami.student.um.ac.ir
4خاتمیابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://ab.khatami.student.um.ac.ir
5خاتمیفاطمه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://fa.khatami.student.um.ac.ir
6خاتمیسیدسعید زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://khatami.s.saeed.student.um.ac.ir
7خاتمیفاطمه ساداتمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
8خاتمیسیده الهام زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
9خاتمیسیدمجیدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10خاتمی نژادسیدعلیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://khataminejad.student.um.ac.ir
11خادمازادهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://az_kh113.student.um.ac.ir
12خادمحمید حسابداريدکتری (Ph.D)http://hamid.khadem.student.um.ac.ir
13خادمفاضلهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://fazelehkhadem.student.um.ac.ir
14خادم زادهحسام الدین زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://he.khademzadeh.student.um.ac.ir
15خادم شرقییاسمن جغرافياکارشناسی ارشد
16خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://davood.khadem.student.um.ac.ir
17خادملوالمیراگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
18خادمیامیرحسین جغرافيادکتری (Ph.D)http://am.khademi.student.um.ac.ir
19خادمیالهام زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://ek.khademi.student.um.ac.ir
20خادمیحمید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)