دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
2جابریفایزه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
3جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://jaberi.student.um.ac.ir
4جابری مفردفرزانه مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
5جاجرمیوحیدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://va_ja138.student.um.ac.ir
6جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://zeinab.jaderi.student.um.ac.ir
7جازععلی عبدالکریم اقتصادکارشناسی ارشد
8جاسمحسین علی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
9جالبحامد زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
10جامچیزینبعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
11جامیزهرا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://zahrajami1375.student.um.ac.ir
12جامیروهیناروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
13جامیخواجه معروفمدیریتکارشناسی ارشد
14جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://belaljami.student.um.ac.ir
15جامینجمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://na.jami.student.um.ac.ir
16جامی الاحمدینگین تاريخکارشناسی ارشد
17جامی الاحمدیزریزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ja999.student.um.ac.ir
18جامی الاحمدیعبدالرحمانرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://ab.jamialahmadi.student.um.ac.ir
19جان نثاراحمدیسعیده شيميدکتری (Ph.D)http://jannesarahmadi.saeideh.student.um.ac.ir
20جان نسارفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://fateme.jannesar.student.um.ac.ir