دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشد
2ثابتمهسا زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3ثابتنسترن زبان انگلیسیکارشناسی ارشدhttp://sabet.nastaran.student.um.ac.ir
4ثابت اکبرزادهعلی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
5ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba_sabet.student.um.ac.ir
6ثابت سروستانینسرینمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://nasrin.sabetsarvestani.student.um.ac.ir
7ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
8ثابتی نیامنیره زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://mo_sa618.student.um.ac.ir
9ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
10ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://a.sanisaniheidaryheidary.student.um.ac.ir
11ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://javad.sobouti.student.um.ac.ir
12ثبوتیفاطمهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://fa_so909.student.um.ac.ir
13ثجیلعلی جفاتحقوق خصوصیکارشناسی ارشدhttp://al_th706.student.um.ac.ir
14ثجیلهاجر عفات مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
15ثقه الاسلامپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://parisa.saqatolislam.student.um.ac.ir
16ثلبیعلی مهندسي برقکارشناسی ارشد
17ثنائی زاهدپوریا فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
18ثنائی نژادحسین مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://hossein71sanaeenejad.student.um.ac.ir
19ثناگردربانیمحمدمجتبی مهندسي عمراندکتری (Ph.D)