دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1تابشمجیب الرحمنحقوق جزا و جزم شناسیکارشناسی ارشد
2تابش فرلیلا زبانشناسیدکتری (Ph.D)
3تابعیمنصوره اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
4تاتاریحسین زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ho_ta302.student.um.ac.ir
5تاتاریشهرهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh.tatari.student.um.ac.ir
6تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشد
7تاج الدینحسنمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8تاج بخشیانمریم زمين شناسيدکتری (Ph.D)
9تاج میرریاحیزهرا تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشدhttp://za.tajmirriahi.student.um.ac.ir
10تاجورکمال الدینحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
11تاجیسکینهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://sa.taji.student.um.ac.ir
12تاجی اقایهکبری شيميکارشناسی ارشد
13تاجیکمرضیه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://marzieh.tajik.student.um.ac.ir
14تاجیکمحمدمهدی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mmtajik.student.um.ac.ir
15تارخمحمدامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد
16تارخزهرا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
17تارممجتبیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mojtaba.tarom.student.um.ac.ir
18تارینمجتبی شيميدکتری (Ph.D)http://mojtabatarin.student.um.ac.ir
19تازیکیاحمد جغرافياکارشناسی ارشد
20تبریزنیاتبریزیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://fa.tabrizniatabrizi.student.um.ac.ir