دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81ایمانیهانیهروانشناسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
82بابااحمدی میلانیهادیزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_ba340.student.um.ac.ir
83باروتیحنانهمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
84بارکنسرینزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
85باستانیعلیرضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://alireza.bastani.student.um.ac.ir
86باصبردالنجانعزیزالهعلوم سیاسی ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://az_ba99.student.um.ac.ir
87باقرپورکاشانیوحیدفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
88بامدادعلی اصغرعلوم مهندسی آب (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://aliasghar.bamdad.student.um.ac.ir
89باویجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)
90بحرینی طوحانمهدیخاکشناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://mahdi.bahreini.student.um.ac.ir
91بدرهمحمدعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
92براتیسومیه علوم پايهکارشناسی ارشد
93براتی باقرابادمعصومه ملوکزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
94برادران خلخالیمحمد مهدیجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ba830.student.um.ac.ir
95برخوری مهنیصابربهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://barkhori.student.um.ac.ir
96بزرافشانمحمودشیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.bazrafshan.student.um.ac.ir
97بصیریمهدیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahdi.Basiri.student.um.ac.ir
98بصیری پورغلامرضاجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://gh_ba206.student.um.ac.ir
99بقاییانمعصومهرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ba955.student.um.ac.ir
100بلالیمریمرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://balali.maryam.student.um.ac.ir