دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81باصبردالنجانعزیزالهعلوم سیاسی ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://az_ba99.student.um.ac.ir
82باقرپورکاشانیوحیدفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
83بامدادعلی اصغرعلوم مهندسی آب (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://aliasghar.bamdad.student.um.ac.ir
84باویجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)
85بحرینی طوحانمهدیخاکشناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://mahdi.bahreini.student.um.ac.ir
86بدرهمحمدعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
87براتیسومیه علوم پايهکارشناسی ارشد
88براتی باقرابادمعصومه ملوکزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
89براتی کاریزنومهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ba488.student.um.ac.ir
90بزرافشانمحمودشیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.bazrafshan.student.um.ac.ir
91بصیریمهدیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahdi.Basiri.student.um.ac.ir
92بصیری پورغلامرضاجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://gh_ba206.student.um.ac.ir
93بقاییانمعصومهرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ba955.student.um.ac.ir
94بلالیمریمرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://balali.maryam.student.um.ac.ir
95بندارحسینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
96بنی اعتمادساناززبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
97به منشوحیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://vahid.behmanesh.student.um.ac.ir
98بهادریعبدالعلیفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
99بهادریانمجیدزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ma_ba740.student.um.ac.ir
100بهارینسیمزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nasim.bahari.student.um.ac.ir