دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81به منشوحیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://vahid.behmanesh.student.um.ac.ir
82بهادریانمجیداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ma_ba740.student.um.ac.ir
83بهارینسیمزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nasim.bahari.student.um.ac.ir
84بهره مندمعصومهفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشد
85بهروزامیرحسینمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://am_be641.student.um.ac.ir
86بهروزپورعلی اصغرریاضی کاربردی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://aliasghar.behroozpoor.student.um.ac.ir
87بهفرسمیهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://s_behfar.student.um.ac.ir
88بیت الامانیمیثممهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://meysambeytolamani.student.um.ac.ir
89بیجستانی مقدمبهنازمهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://behnaz.bijestanimoghadam.student.um.ac.ir
90بیک خراسانی نیاعلیجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://al_be60.student.um.ac.ir
91بیگلریحجتفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://biglari.hojjat.student.um.ac.ir
92تاتاریشهرهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh.tatari.student.um.ac.ir
93تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشد
94تبرائیعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ta_al501.student.um.ac.ir
95ترابیساساناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sasan_torabi.student.um.ac.ir
96ترابیفاطمهعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
97ترابی دشتبیاضسیمافلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://si_to448.student.um.ac.ir
98ترابیانبهناززمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://be.torabian.student.um.ac.ir
99تشکری بهشتیآزادهجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)
100تفضلیسیدمحمدمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)