دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81جشاریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fateme.jeshari.student.um.ac.ir
82جعفرزادهمینوبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://jafarzade.minoo.student.um.ac.ir
83جعفریسیدمحسن علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://mohsen.jafari.student.um.ac.ir
84جعفریسیدمحسن علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
85جوادیسیده بهارهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
86جوان صنعییاسمین علوم پايهکارشناسی ارشد
87جواهریراحله علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ra_ja90.student.um.ac.ir
88جهانینسترن علوم پايهکارشناسی ارشد
89حاجی قلیزادهمهرانبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mehran.hajigholizadeh.student.um.ac.ir
90حاجی کلاتهالهامبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
91حجی ابادیساره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://hajiabadi.sa.student.um.ac.ir
92حدادسبزوارازاده پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://az.hadadsabzevar.student.um.ac.ir
93حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
94حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://morteza.hassanabadi.student.um.ac.ir
95حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://hassanabadi.morteza.student.um.ac.ir
96حسینازهار رحیم حسین علوم پايهدکتری (Ph.D)
97حسین پورداود پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://hosseinpur.davoud.student.um.ac.ir
98حسین پورفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
99حسینیسمیراالسادات پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
100حسینیاعظم علوم پايهدکتری (Ph.D)http://az.hosaini.student.um.ac.ir