دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
201جغتائیفاطمه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://joghataie.fatemeh.student.um.ac.ir
202جغتائینگین فيزيكکارشناسی ارشد
203جلائیان دهقانیفرزانه زمين شناسيکارشناسی ارشد
204جلال سرویخدیجه شيميدکتری (Ph.D)http://kh.jalalsarvi.student.um.ac.ir
205جلالیانیفائزه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://fa_ja711.student.um.ac.ir
206جلاییان سرمدیسارا شيميدکتری (Ph.D)
207جلودارمسلم شيميکارشناسی ارشد
208جلیلیمعرفت زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://ma_ja720.student.um.ac.ir
209جلیلی قاضی زاده خیاطمحمد فيزيكدکتری (Ph.D)
210جمالی پورفاطمه فيزيكکارشناسی ارشد
211جمشیدی پورابوالفضل زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://ajamshidipour.student.um.ac.ir
212جمیل پورمحمود زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mahmood.jamilpour.student.um.ac.ir
213جندقیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://maryam.jandaghi.student.um.ac.ir
214جوادپورنسیبه سادات فيزيكکارشناسی ارشدhttp://na.javadpour.student.um.ac.ir
215جوانشیرعبدالحسین فيزيكکارشناسی ارشد
216جواهری محترمسینا شيميکارشناسی ارشد
217جودیسمانه زيست شناسيکارشناسی ارشد
218جویاحسین زيست شناسيکارشناسی ارشد
219جهان تیغحانیه فيزيكکارشناسی ارشد
220جهان تیغیامیرمحمد شيميکارشناسی ارشد