دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عباسی دلوییفریدهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
2عباسی دلوییفریدهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://fa_ab215.student.um.ac.ir
3احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
4اصغرزاده یزدیفریدهمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://asgharzadehyazdi.farideh.student.um.ac.ir
5افشارمحمدحسینمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://mo.afshar.student.um.ac.ir
6افضلی پورحدیثهعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://afzalipourhadis.student.um.ac.ir
7اکبری بورنگمجیدروان شناسیدکتری (Ph.D)http://akbaribureng.student.um.ac.ir
8ال خنفروسام عزیز عبیدمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)
9اللامیجلیل ابراهیم علوشمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ja.allami.student.um.ac.ir
10اللواتیهتوحیدروان شناسیدکتری (Ph.D)
11امامی آل آقاصفاروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa_em529.student.um.ac.ir
12انتظاریسیده مرجانروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://marjan.entezari.student.um.ac.ir
13انصاری زادهمصطفیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ansarizade.mostafa.student.um.ac.ir
14ایرانمنشصالحهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)
15ایوبیسجادروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sajad.ayoubi.student.um.ac.ir
16باغستانی تجلیعطیهعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://atiyeh.baghestani.student.um.ac.ir
17باقریفاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://fatemehbagheri1400.student.um.ac.ir
18بامشگیسیده مهساروان شناسیدکتری (Ph.D)
19بخشنده سجادامیررضاروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://amirreza.bakhshandeh.student.um.ac.ir
20براتیانامینروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://aminbaratian.student.um.ac.ir