دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرکیشمیثمروان شناسیکارشناسی ارشد
2ابراهیم پورسیده سمیهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimpour.student.um.ac.ir
3اتحادسیده نیکنازروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://seyyedeniknaz.ettehad.student.um.ac.ir
4اثاری جامیکاوهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://kaveh.asarijami.student.um.ac.ir
5احمدیشادیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.sh.student.um.ac.ir
6احمدیانمجتبیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://m.ahmadian.student.um.ac.ir
7اسمعیل پورمحمدحسینروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mh.esmaeilpour.student.um.ac.ir
8افشارسوسنروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://susan.afshar.student.um.ac.ir
9اکبریمحسنروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://akbari.mohsen.student.um.ac.ir
10اکبری بورنگمجیدروان شناسیدکتری (Ph.D)http://akbaribureng.student.um.ac.ir
11اکراهیاسماروان شناسیکارشناسی ارشد
12اللواتیهتوحیدروان شناسیدکتری (Ph.D)
13امامیزهراروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://zahra.emami.student.um.ac.ir
14امامی آل آقاصفاروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa_em529.student.um.ac.ir
15امینیزینبروان شناسیکارشناسی ارشد
16انصاری فردکوثرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ansarifard.kosar.student.um.ac.ir
17ایوبیسجادروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sajad.ayoubi.student.um.ac.ir
18باقریستارهروان شناسیکارشناسی ارشد
19بامشگیسیده مهساروان شناسیدکتری (Ph.D)
20برزگرطرقبهنرگسروان شناسیدکتری (Ph.D)http://na_ba917.student.um.ac.ir