دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161خلیلی طرقبهصایمهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa.khalili.student.um.ac.ir
162خواجیمرتضیروان شناسیکارشناسی ارشد
163خوشخوفهیمهمبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://fahime.khoshkhou.student.um.ac.ir
164خیرابادیزهرهروان شناسیکارشناسی ارشد
165دارابیکیانروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://darabi.student.um.ac.ir
166دانشمندراحلهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://rahele_daneshmand.student.um.ac.ir
167داودی فرفاطمهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://fa_da572.student.um.ac.ir
168درویشیهانیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://darvishi.hanieh.student.um.ac.ir
169دری مشهدینعیمهروان شناسیدکتری (Ph.D)
170دژبردمهدیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://sa.dezhbord402.student.um.ac.ir
171دشتیعلیرضامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
172دشتی مقدمحوریهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://hoorieh.dashtimoghaddam.student.um.ac.ir
173دلبریسهیلاعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://so.delbari.student.um.ac.ir
174دلیریزینبروان شناسیکارشناسی ارشد
175دیلمیسمانهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)
176دین پرورراحلهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://rahele.dinparvar.student.um.ac.ir
177دین دوستمرضیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://m_dindoost.student.um.ac.ir
178ذهبیساجدهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
179راستینسلیمهروان شناسیکارشناسی ارشد
180ربانیمحدثهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://mh.rabbani1402.student.um.ac.ir