دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141حسینی نژادفاطمه ساداتمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fa_ho496.student.um.ac.ir
142حمیدی فرمهدیهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdiehhamidifar.student.um.ac.ir
143حیدرزادهمحسنمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)
144حیدریفاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
145حیدریمبیناروان شناسیکارشناسی ارشد
146خاکیانفائزهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد
147خالق پورمحمدعلیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://m.a.khaleghpour.student.um.ac.ir
148خانه اباداحسانمبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://khanehabad.student.um.ac.ir
149خانیفائزهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://faezeh.khani.student.um.ac.ir
150خاوریمحسنعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد
151خدابخشیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
152خدامی فهادانمحمدرضاروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://khoddami-fahadan.student.um.ac.ir
153خزاییعلیمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://al_kh635.student.um.ac.ir
154خسرویزهراروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://za.khosravi.student.um.ac.ir
155خسروی پورزهرامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)
156خسروی نسبفاطمه زهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://f.khosravinasab.student.um.ac.ir
157خسروی نسبزهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد
158خلاطی پور کاوریطاهرهروان شناسیکارشناسی ارشد
159خلیفه قادریناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://nahid.khalifahghadari.student.um.ac.ir
160خلیلیامینمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشدhttp://aminkhalili1380.student.um.ac.ir