دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81پورحاجیرویامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ro.pourhaji.student.um.ac.ir
82پورمحسنیحسنروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://h.pourmohseni.student.um.ac.ir
83پورمحمدشاندیززهراروان شناسیدکتری (Ph.D)http://zahra.pourmohammadshandiz.student.um.ac.ir
84پیامیفرنازروان شناسیدکتری (Ph.D)
85تاتارفاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://tatar.fateme.student.um.ac.ir
86تاتاریمحسنمبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://tatari83710.student.um.ac.ir
87تبحریعارفروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://aref_tabahori.student.um.ac.ir
88ترحمیسیدمحمدرضاعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://smr.tarahomi.student.um.ac.ir
89تقویزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://zahra.taghavi.student.um.ac.ir
90تقی ابادیمریمروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
91تقی زاده طبسیفاطمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.taghizadehtabasi.student.um.ac.ir
92تمیزگرانمونسروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://tamizgaran.munes.student.um.ac.ir
93تندسهمهساروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahsa.tandese.student.um.ac.ir
94توده نشتیفانینجمهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشدhttp://najme.nashtifani.student.um.ac.ir
95توسلی کفرانیسجادروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa_ta598.student.um.ac.ir
96توکلیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://tavakoli.fa.student.um.ac.ir
97تیمورزادهفاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
98ثابت رومحمدروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://sabetroo.student.um.ac.ir
99ثالیثوابوبکرروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://salisu.student.um.ac.ir
100ثریاالههمبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد