دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61براتیانامینروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://aminbaratian.student.um.ac.ir
62برافشانفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fa_ba139.student.um.ac.ir
63برجیابراهیممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشدhttp://eb_bo650.student.um.ac.ir
64برزگرزینبمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
65برزگرطرقبهنرگسروان شناسیدکتری (Ph.D)http://na_ba917.student.um.ac.ir
66برزویی نیتانسیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://borzooei.e.student.um.ac.ir
67برقیمریمروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://maryam.barghi.student.um.ac.ir
68برکتیپریساروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://pa_ba231.student.um.ac.ir
69بصیریفهیمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
70بصیریعاطفهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://atefe.basiri.student.um.ac.ir
71بهادلیسلمان عبود سلمانمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://sa.behadili.student.um.ac.ir
72بهرامیمحمدحسینمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://mhb.student.um.ac.ir
73بهرامیبهارهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://ba.bahrami.student.um.ac.ir
74بی نیازفرخدزهراروان شناسیکارشناسی ارشد
75بی همتای طوسیهدامبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشدhttp://hoda.bihamtatoosi.student.um.ac.ir
76بینشمحمدعلیروان شناسیدکتری (Ph.D)http://moabinesh.student.um.ac.ir
77پاک سیماالهامروان شناسیدکتری (Ph.D)
78پاکدل ایوریزهرامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://zahra.pakdelivari.student.um.ac.ir
79پاکروحزکیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://pakrouh.zakieh.student.um.ac.ir
80پردل جنبدوازفهیمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://fahime.pordeljanbadvaz.student.um.ac.ir