دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41امامیفاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://emami.fatemeh77.student.um.ac.ir
42امامی آل آقاصفاروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa_em529.student.um.ac.ir
43امجدیزدیزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://zahra.amjadyazdi.student.um.ac.ir
44امینیزینبروان شناسیکارشناسی ارشد
45انتظاریسیده مرجانروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://marjan.entezari.student.um.ac.ir
46انصاری زادهمصطفیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ansarizade.mostafa.student.um.ac.ir
47انصاری فردکوثرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ansarifard.kosar.student.um.ac.ir
48اهنی نهبندانزینبروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://zeynab.ahaninehbandan.student.um.ac.ir
49ایران منشمعصومهمبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
50ایرانمنشصالحهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)
51ایزدپناهمریمعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://ma.izadpanah.student.um.ac.ir
52ایزدی نیامائدهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد
53ایزدی یزدان ابادیمحدثهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
54ایوبیسجادروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sajad.ayoubi.student.um.ac.ir
55باغستانی تجلیعطیهعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://atiyeh.baghestani.student.um.ac.ir
56باقریستارهروان شناسیکارشناسی ارشد
57باقریفاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://fatemehbagheri1400.student.um.ac.ir
58بامشگیسیده مهساروان شناسیدکتری (Ph.D)
59بختیبیتامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://bi_ba90.student.um.ac.ir
60بخشنده سجادامیررضاروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://amirreza.bakhshandeh.student.um.ac.ir