دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21اسماعیلیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.esmaili.student.um.ac.ir
22اسمعیل پورمحمدحسینروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mh.esmaeilpour.student.um.ac.ir
23اصغرزاده یزدیفریدهمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://asgharzadehyazdi.farideh.student.um.ac.ir
24اصلاحی حسین ابادمینامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
25افتخاری حصاریمرضیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
26افرارقیهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
27افشارمحمدحسینمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://mo.afshar.student.um.ac.ir
28افشارسوسنروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://susan.afshar.student.um.ac.ir
29افضلی پورحدیثهعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://afzalipourhadis.student.um.ac.ir
30افضلی نژادزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://afzalinejad.zahra.student.um.ac.ir
31اکبرزادهراحلهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://ra_ak515.student.um.ac.ir
32اکبریمحسنروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://akbari.mohsen.student.um.ac.ir
33اکبری بورنگمجیدروان شناسیدکتری (Ph.D)http://akbaribureng.student.um.ac.ir
34اکراهیاسماروان شناسیکارشناسی ارشد
35ال خنفروسام عزیز عبیدمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)
36الحلفیهبه صلاح عودهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
37اللامیجلیل ابراهیم علوشمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ja.allami.student.um.ac.ir
38اللواتیهتوحیدروان شناسیدکتری (Ph.D)
39امادهامیرعلیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
40امامیزهراروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://zahra.emami.student.um.ac.ir