دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1کابریمحمد مجد حقوقدکتری (Ph.D)http://mo_ka530.student.um.ac.ir
2کابریمحمد مجد حقوقدکتری (Ph.D)http://mo_ka530.student.um.ac.ir
3کابریمحمد مجد حقوقدکتری (Ph.D)http://kabry.mo.student.um.ac.ir
4کابریمحمد مجد حقوقدکتری (Ph.D)http://kabry.mo.student.um.ac.ir
5کابلیعاطفه علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
6کاتب دامغانیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://hossein.katebdamghani.student.um.ac.ir
7کاتبیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
8کاتبیمجیدرضا جغرافيادکتری (Ph.D)
9کاخکی بیدختیسهیلاریاضی محضکارشناسی ارشد
10کاخکی زاده کاخکیجلالاگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://j.kakhkizadekakhki1366.student.um.ac.ir
11کاراموزحمیدرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
12کاراندیش مروستیسمیه شيميدکتری (Ph.D)http://somayeh.karandish.student.um.ac.ir
13کارگرمریمگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
14کارگرلیلا تاريخکارشناسی ارشد
15کارگرحسن علوم داميدکتری (Ph.D)http://hassan.kargar.student.um.ac.ir
16کارگرفاروق علوم داميدکتری (Ph.D)http://farogh.kargar.student.um.ac.ir
17کارگرشهرام زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
18کارگرسمانه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://s.kargar6620.student.um.ac.ir
19کارگرمژگان علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://mo_ka714.student.um.ac.ir
20کارگرمحمدصادق جغرافيادکتری (Ph.D)