دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرمیسکینهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
2ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
3ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
4ابراهیم نژادمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد
5ابراهیمیسمیه ساداتروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sebrahimi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیعلیرضامطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)
7ابراهیمی کوشک مهدیسمیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.somayeh.student.um.ac.ir
8ابریشمینفیسهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://nafiseh.abrishami.student.um.ac.ir
9احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
10احمدیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fatemeahmadi174.student.um.ac.ir
11احمدیعباسروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
12احمدی باغکیزینبمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
13احمدی نوخندانسحرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadinokhandan.student.um.ac.ir
14اخوندیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
15ارخودی قلعه نوییمهدیروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://arkhodighalenoei.student.um.ac.ir
16اردکانی مقدممسعودروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ardakani.student.um.ac.ir
17ارفعیسیده فهیمهمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدhttp://seyedehfahimeh.arfiei.student.um.ac.ir
18ازاددیسفانیزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://zahra.azaddisfani.student.um.ac.ir
19ازقندی شهریمجتبیعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://mo_az952.student.um.ac.ir
20اساسیریحانهروان شناسیکارشناسی ارشد