دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرمیسکینهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
2آزادگان مهرمریمروان شناسیکارشناسی ارشد
3ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
4ابراهیم نژادمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد
5ابراهیمیسمیه ساداتروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sebrahimi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیعلیرضامطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)
7ابراهیمی کوشک مهدیسمیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.somayeh.student.um.ac.ir
8ابریشمینفیسهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://nafiseh.abrishami.student.um.ac.ir
9ابوترابیسیده بهارهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://seyedebahare.abotorabi.student.um.ac.ir
10احسانیارمینروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://armin.ehsani.student.um.ac.ir
11احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
12احمدیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fatemeahmadi174.student.um.ac.ir
13احمدیعباسروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
14احمدی باغکیزینبمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
15احمدی نوخندانسحرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadinokhandan.student.um.ac.ir
16احمدیان حسینینیلوفرروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
17اخلاقیارزومبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
18اخوندیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
19ارخودی قلعه نوییمهدیروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://arkhodighalenoei.student.um.ac.ir
20اردکانی مقدممسعودروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ardakani.student.um.ac.ir