دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرمیسکینهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
2ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
3ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
4ابراهیم نژادمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد
5ابراهیمیسمیه ساداتروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sebrahimi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیعلیرضامطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)
7ابراهیمی کوشک مهدیسمیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.somayeh.student.um.ac.ir
8ابریشمینفیسهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://nafiseh.abrishami.student.um.ac.ir
9ابوترابیسیده بهارهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://seyedebahare.abotorabi.student.um.ac.ir
10احسانیارمینروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://armin.ehsani.student.um.ac.ir
11احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
12احمدیفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://fatemeahmadi174.student.um.ac.ir
13احمدیعباسروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
14احمدی باغکیزینبمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
15احمدی نوخندانسحرروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadinokhandan.student.um.ac.ir
16اخوندیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
17ارخودی قلعه نوییمهدیروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://arkhodighalenoei.student.um.ac.ir
18اردکانی مقدممسعودروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ardakani.student.um.ac.ir
19ارفعیسیده فهیمهمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدhttp://seyedehfahimeh.arfiei.student.um.ac.ir
20ازاددیسفانیزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://zahra.azaddisfani.student.um.ac.ir