دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آزادگان مهرمریم روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523241079
2ابدی کوشک مهدیناهید روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413246057
3ابراهیمیسمیه سادات روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516099052
4ابراهیمیعلیرضاعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326243022
5ابراهیمی کوشک مهدیسمیهعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216254046
6ابوترابیسیده بهارهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513254075
7احسانیارمین روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513899054
8احمدیمحمدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626254012
9احمدی باغکیزینبعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423254030
10احمدی نوخندانسحر روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313258037
11احمدیان حسینینیلوفرعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423244014
12اخلاقیارزوعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9223256029
13اخوندیمحمدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616254015
14ارخودی قلعه نوییمهدیعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616244022
15اردکانی مقدممسعود روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613899030
16ارفعیسیده فهیمهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523249028
17ازاددیسفانیزهراعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416244037
18ازقندی شهریمجتبیعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626704028
19اساسیریحانه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623241033
20اسدی قلعه نیعلیعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626244018