دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زاده شیرازفرانکمعماريکارشناسی ارشد
2ابسالاننیلوفرمعماريکارشناسی ارشدhttp://niloufar.absalan.student.um.ac.ir
3ارین منشعارفهمعماريکارشناسی ارشدhttp://arianmanesh.student.um.ac.ir
4اسمعیلیبیتامعماريکارشناسی ارشدhttp://esmaeeli.bita.student.um.ac.ir
5اسکوئیانمهسامعماريکارشناسی ارشدhttp://oskouian.mahsa.student.um.ac.ir
6امامیانایدامعماريکارشناسی ارشدhttp://ayda.emamian.student.um.ac.ir
7انصاریمحمدمعماريکارشناسی ارشدhttp://ansari.mohamad.student.um.ac.ir
8بهرامی فربهارهمعماريکارشناسی ارشدhttp://bahare.bahramifar.student.um.ac.ir
9تدیننسرینمعماريکارشناسی ارشد
10حامدمیرجعفریعاطفهمعماريکارشناسی ارشدhttp://atefeh.hamedmirjafari.student.um.ac.ir
11حسینیمریممعماريکارشناسی ارشدhttp://maryam.hosseini1177.student.um.ac.ir
12حکمی حصاریبهزادمعماريکارشناسی ارشدhttp://b.hakamihesari.student.um.ac.ir
13خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://davood.khadem.student.um.ac.ir
14خواجوئیانیسهمعماريکارشناسی ارشدhttp://anise.khajuie.student.um.ac.ir
15دانشورحسینینگارمعماريکارشناسی ارشدhttp://negar.daneshvarhosseini.student.um.ac.ir
16ربانیهدیمعماريکارشناسی ارشد
17رحیمیرحیممعماريکارشناسی ارشدhttp://rahim.rahimi.student.um.ac.ir
18شاهینیوحیدهمعماريکارشناسی ارشدhttp://shahini171.student.um.ac.ir
19شمس ابادیزهرامعماريکارشناسی ارشدhttp://za_sh654.student.um.ac.ir
20صادق پورهرویزهرامعماريکارشناسی ارشدhttp://zahra.sadeghpoor.student.um.ac.ir