اخبار دانشگاه

موزه دانشگاه فردوسی مشهد تجلی گاه تاریخ و افتخارات دانشگاه است ...

موزه دانشگاه فردوسی مشهد تجلی گاه تاریخ و افتخارات دانشگاه است ...

رئیس مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با اعلام این خبر كه موزه دانشگاه فردوسی مشهد در پنجم اریبهشت ماه افتتاح خواهد شد، گفت: موزه دانشگاه با هدف نمایش پیشینۀ درخشان علمی و فرهنگی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری این دانشگاه بنا نهاده شده است. ...