اخبار دانشگاه

برنامه گردهمایی دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسی و دكتری عمومی  دانشگاه فردوسی مشهد  ...

برنامه گردهمایی دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسی و دكتری عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ...

گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع كارشناسی و دكتری عمومی با عنوان فصل تازه با حضور هیئت رئیسه دانشگاه ، روسا و معاونان دانشكده های دانشگاه فردوسی مشهد  در روزهای یك شنبه ۲ الی سه شنبه  ۴  مهرماه برگزار می شود ...