معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه : بردباری فكری و آزاد اندیشی لازمه تولید علم و نظریه پردازی است ...
يكشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه : بردباری فكری و آزاد اندیشی لازمه تولید علم و نظریه پردازی است ...

دكتر علی یوسفی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به آئین نامه كرسی های آزاداندیشی اظهار داشت : هدف اساسی از برگزاری كرسی های آزاد اندیشی ایجاد فرصت قانونی مناسب برای بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه ها در دانشگاه ...