دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابریشمی مقدمغلامرضارياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://gh.abrishamimoghadam.student.um.ac.ir
4ابوالحسنی شاندیزمژگانرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
5ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
6اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
7احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
8احسانی سرخ ابادیاعظمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://azam.ehsani65.student.um.ac.ir
9احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
10احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
11احمدیمصطفیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
12احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
13احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
14احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
15احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
16اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
17اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد
18اراسته شوراباحمدرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://arastehshoorab.student.um.ac.ir
19اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
20ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir