دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
2ابراهیمیمیتراریاضی محضدکتری (Ph.D)http://mitra.ebrahimi.student.um.ac.ir
3ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
4ابریشمی مقدمغلامرضارياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://gh.abrishamimoghadam.student.um.ac.ir
5ابوالحسنی شاندیزمژگانرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
6ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
7ابکشیانسمیهریاضی محضکارشناسی ارشد
8اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
9احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
10احسانی سرخ ابادیاعظمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://azam.ehsani65.student.um.ac.ir
11احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
12احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
13احمدیمصطفیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
14احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
15احمدیلطیفهریاضی محضکارشناسی ارشد
16احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
17احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
18احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
19اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
20اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد