دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
2ابراهیمیمیتراریاضی محضدکتری (Ph.D)http://mitra.ebrahimi.student.um.ac.ir
3ابوالحسنی شاندیزمژگانرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
4ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
5احمدحسام آماردکتری (Ph.D)http://ahmad.hussam.student.um.ac.ir
6احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
7احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
8احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
9احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
10احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
11اخلاقیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
12اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
13اخوان ایمانیزهرارياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://za_ak354.student.um.ac.ir
14اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشدhttp://na_ak565.student.um.ac.ir
15اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
16ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
17ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
18ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
19اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://mo.eshaghnezhad.student.um.ac.ir
20اسدالله زادهمحدثهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://mo_as832.student.um.ac.ir