دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
4اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
5احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
6احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
7احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
8احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
9احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
10احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
11احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
12اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
13اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد
14اراسته شوراباحمدرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://arastehshoorab.student.um.ac.ir
15اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
16ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
17ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
18ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
19اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://mo.eshaghnezhad.student.um.ac.ir
20اسدالله زادهمحدثهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://mo_as832.student.um.ac.ir