دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
4اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
5احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
6احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
7احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
8احمدیمصطفیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
9احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
10احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
11احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
12اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
13اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد
14اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
15ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
16ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
17ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
18اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://mo.eshaghnezhad.student.um.ac.ir
19اسدالله زادهمحدثهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://mo_as832.student.um.ac.ir
20اسدیزهرارياضي كاربرديکارشناسی ارشد