دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326917027
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313396043
3ابریشمی مقدمغلامرضارياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216959013
4ابوالحسن زادهحمیدهرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423396026
5ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416031012
6اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413683054
7احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316913028
8احسانی سرخ ابادیاعظمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116945019
9احمدحسام آمارکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413395162
10احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613021049
11احمدیلطیفهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623388057
12احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516390016
13اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516390072
14اراسته شوراباحمدرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413396052
15ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216629016
16استینیعاطفهرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213396034
17اسحاق نژادمحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416959020
18اسدیزهرارياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613381037
19اسدیانامیرریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613387068
20اسفندیاریمحبوبهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513384118