دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
2ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
3ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
4اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
5اسماعیلی موشکیمصطفی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mostafa.esmaeily.student.um.ac.ir
6اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.ashrafi.student.um.ac.ir
7اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
9امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://at.emamian.student.um.ac.ir
10امامیاناحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://ahmad_emamian.student.um.ac.ir
11امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
12امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
13انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
14انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
15باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://malihe.baghi.student.um.ac.ir
16باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
17باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
18بخشی دوامارزو مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://arezoo.bakhshidamoo.student.um.ac.ir
19برات زاده پوستچیفریده محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.baratzadehpoustchi.student.um.ac.ir
20بیت الامانیبهاره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://beytolamani.bahareh.student.um.ac.ir