دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
2ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
3ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
4اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
5اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشد
6اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
7الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشد
9امامیاناحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://ahmad_emamian.student.um.ac.ir
10امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
11امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
12انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
13انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
14باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://malihe.baghi.student.um.ac.ir
15باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
16باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
17بخشی دوامارزو مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://arezoo.bakhshidamoo.student.um.ac.ir
18برات زاده پوستچیفریده محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.baratzadehpoustchi.student.um.ac.ir
19بیت الامانیبهاره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://beytolamani.bahareh.student.um.ac.ir
20بیگلری قوچان عتیقفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.biglari.student.um.ac.ir