دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
2ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
3اسماعیلی موشکیمصطفی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mostafa.esmaeily.student.um.ac.ir
4اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.ashrafi.student.um.ac.ir
5اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
6الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
7امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://at.emamian.student.um.ac.ir
8امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
9امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
10انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
11انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
12باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://malihe.baghi.student.um.ac.ir
13باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
14باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
15برات زاده پوستچیفریده محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.baratzadehpoustchi.student.um.ac.ir
16بیت الامانیبهاره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://beytolamani.bahareh.student.um.ac.ir
17بیگلری قوچان عتیقفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.biglari.student.um.ac.ir
18بیگلری قوچان عتیقزهرا محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://za_bi788.student.um.ac.ir
19تقی زادهمحمدحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mo.taghizadeh.student.um.ac.ir
20جعفریانمهدی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mehdi.jafarian.student.um.ac.ir