دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623229175
2آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316220028
3آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126225035
4آژمبینا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413203029
5ابراری رومنجانمحرممدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513238068
6ابراری مقدممجید حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213231052
7ابراهیم زاده بخت ابادمحمود حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513232059
8ابراهیمیمجتبی علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513239129
9ابراهیمیزهرا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513239061
10ابراهیمیایرج حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423231102
11ابراهیمی رستاقیمحدثه حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9223231026
12ابراهیمی قوژدیاحمد علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423239037
13ابراهیمی پورعلی اکبرمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523236047
14ابراهیمیانعمادالدین حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623231040
15ابری نائیجابر علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613235045
16ابورغیف الموسویمحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623232134
17ابیارمسعودمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623013048
18اثاری فرکیمیا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413203109
19احمدیاحمد حسابداريدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226220016
20احمدیحاجیه مریم حقوقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526231073