دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۸۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416642053
2آهوئیشهاب الدینعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316920012
3آوین مهرروژیناقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613635034
4ابدالی تکلوفرزینمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523735016
5ابراهیم زادهایمانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613732085
6ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413590010
7ابراهیمیاسماعیل زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216964034
8ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616081018
9ابراهیمیمهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413515013
10ابراهیمی حسین زادهسیماعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413568023
11ابراهیمی سیاه خلکیزینبمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613735120
12ابراهیمی شورابیمحمدحسن علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613503019
13ابراهیمی مقدملیلاگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126544024
14ابوترابیسیدحمیدگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613930023
15ابوجدیهمحمدگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523544062
16اتش افروزمرتضی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613503042
17اتشیمنصورهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316949073
18احسانی فریمانیمهدی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313688040
19احمدیمیدیاگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416642020
20احمدیتکتمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516546025