دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۷۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3آهوئیشهاب الدینعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://shahab.ahooi.student.um.ac.ir
4آوین مهرروژیناقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://ro_av776.student.um.ac.ir
5ابراهیم زادهایمانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد
6ابراهیم نژادمجتبیعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://ebrahimnezhad.mojtaba.student.um.ac.ir
7ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://rakhshandeh.ebrahimpoor.student.um.ac.ir
8ابراهیمیاسماعیل زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://esmail.ebrahimi.student.um.ac.ir
9ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
10ابراهیمی سیاه خلکیزینبمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ze.ebrahimiseyahkholaki.student.um.ac.ir
11ابراهیمی شورابیمحمدحسن علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mo_eb517.student.um.ac.ir
12ابوترابیسیدحمیدگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://abutorabi.seyedhamid.student.um.ac.ir
13اتش افروزمرتضی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://morteza_atashafrooz.student.um.ac.ir
14اتشیمنصورهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
15اتشیمنصورهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
16احسانی فریمانیمهدی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mehdiehsanifarimani.student.um.ac.ir
17احمدزاده هاشمیسیده صبا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
18احمدیکوثراقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
19احمدیمیدیاگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://medya.ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدیمرضیهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد