دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
2ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
3ابراهیم نژادیاسمن فيزيكکارشناسی ارشدhttp://ya_eb621.student.um.ac.ir
4ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
5ابراهیمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشد
6ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
7ابراهیمیمیلاد فيزيكکارشناسی ارشد
8ابراهیمیانسیه زيست شناسيکارشناسی ارشد
9ابراهیمی عراقاسراالسادات زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://asraalsadat.ebrahimiaragh.student.um.ac.ir
10ابراهیمی مقدمعاطفه شيميکارشناسی ارشد
11ابراهیمی پورزهرا فيزيكکارشناسی ارشد
12ابوالحسن نژادفاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://fa.abolhasannejad.student.um.ac.ir
13ابوالحسنی فرزهرا شيميکارشناسی ارشد
14ابوالقاسم پورسیده ارغوان شيميدکتری (Ph.D)http://abolghasempour.seiedeakram.student.um.ac.ir
15ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)http://el.aboobakri.student.um.ac.ir
16ابوکفرح ناز فيزيكکارشناسی ارشدhttp://fa.abouk.student.um.ac.ir
17اتابکیربیع زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://atabaki.student.um.ac.ir
18اتحادکورش زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://kuroshettehadmail.student.um.ac.ir
19اتشی سقافروغ زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://atashisagha.forough.student.um.ac.ir
20اتوکشمهدیه شيميدکتری (Ph.D)http://m.otoukesh.student.um.ac.ir