دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516312076
2ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416314041
3ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516911039
4ابراهیمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613104034
5ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616314014
6ابراهیمی عراقاسراالسادات زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613030084
7ابراهیمی میمندسارا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413334029
8ابراهیمی پورزهرا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613300010
9ابوالقاسم پورسیده ارغوان شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316317020
10ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416314030
11ابوکفرح ناز فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623769018
12اتابکیربیع زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316625045
13اتحادکورش زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526331012
14اتشگاهیزهره زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016344029
15اتشی سقافروغ زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613337079
16اتوکشمهدیه شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316314054
17احدی فرکوشامین فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616895036
18احراریفرزاد زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423355038
19احمدزینب زاهد احمد شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526314024
20احمدزادهفریدون زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513334016