دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
3ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
4ابراهیمی تمیزکارمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6احمدیسیدعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
7احمدیمحسنمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
8اختیاریحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9ازادیخواهکیوانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://k1azadikhah.student.um.ac.ir
10ازغدیسید آیتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ayat.azghadi.student.um.ac.ir
11اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://anna.asadzadeh.student.um.ac.ir
12اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
13اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_as376.student.um.ac.ir
14اسراریامیرمهدیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://am.asrari.student.um.ac.ir
15اعرابیسارامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://earabi2004.student.um.ac.ir
16اقائیحسینمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17الماسیمحمدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18الهیهدیهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19امامیانسیدمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
20امجدیحسینمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد