دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573725062
2ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673731380
3احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573649170
4احسن مقدممحمدامینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673724169
5احمدپوربیاضمحسنمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673695529
6اخوندیمهدیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573053392
7ادوارماریانعطیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051158
8ازادیندامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723099
9ازادیخواهکیوانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650382
10ازغدیسید آیتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673649281
11اساسیعلیرضامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723306
12اسدزاده فردازادهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573052526
13اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723102
14اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573669190
15اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650428
16اسلامیسمانه ساداتمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723088
17اسلامی زیرکیمحمدجوادمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673731346
18اسماعیل بیگی ماهانیزهرهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051807
19اسماعیل شهابیملیحه ساداتمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673695381
20اسودیمنصورهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650111