دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آقا حسینی دهاقانیمحمدحسن معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://mo_ag149.student.um.ac.ir
2اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
3ابراهیم نیای ترشیزمحمد علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
4ابراهیمی درچهاحمد علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
5ابراهیمی زادهاحمد تاريخ و تمدن ملل اسلاميدکتری (Ph.D)
6ابریشمیسمانه علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://samaneh.abrishami.student.um.ac.ir
7ابوکفایهزکی علی جواد علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://za_ab620.student.um.ac.ir
8احمدزاده عطائیحجت علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://h.ahmadzade.student.um.ac.ir
9احمدیمریم معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
10احمدی تیموریسمیرا فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://sa_ah900.student.um.ac.ir
11احمدی روئینسیدجمالفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://se_ah634.student.um.ac.ir
12احمدی سلیمانیزهرا ساداتفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://zs.ahmadi.student.um.ac.ir
13احمدی قادیکلاییمهدی فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://ma_ah616.student.um.ac.ir
14احمدی مقدمفرزانهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
15احمدی مهرجواد تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
16احمدیانجواد علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://javad.ahmadiyan.student.um.ac.ir
17اخگریمحمدجواد فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
18ادیب ارجمندامیر علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
19اروینمریم الساداتفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)
20ازادزینب علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://zb.azad.student.um.ac.ir