دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۴۰۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذریمرتضی جغرافيادکتری (Ph.D)
2آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3آهنگرعاطفه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشد
4ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
5ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
6ابراهیمیمرضیه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://marzieh.ebrahimi.student.um.ac.ir
7ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)
8ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://naime.ebrahimifard.student.um.ac.ir
9ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://ebrahiminoori.student.um.ac.ir
10ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
11اثنی عشریمصطفی زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
12اثنی عشری کهنوجیمرتضی تاريخکارشناسی ارشد
13احسانینرگس زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
14احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
15احمدخسرویامید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
16احمدزادهعلی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://al_ah281.student.um.ac.ir
17احمدزادهسحر جغرافيادکتری (Ph.D)http://sa.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
18احمدزاده بزازسیامک جغرافياکارشناسی ارشدhttp://siamak.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
19احمدیمریم سادات زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://maryam.ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدیسودابه جغرافياکارشناسی ارشد