دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آهنگرعاطفه زبان فرانسهکارشناسی ارشد
2ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
4ابراهیمیمرضیه زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://marzieh.ebrahimi.student.um.ac.ir
5ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)
6ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://naime.ebrahimifard.student.um.ac.ir
7ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://ebrahiminoori.student.um.ac.ir
8ابرینمهلا علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
9ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
10اثنی عشریمصطفی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
11احسانینرگس زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
12احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
13احمدخسرویامید زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
14احمدزادهعلی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://al_ah281.student.um.ac.ir
15احمدزادهسحر جغرافيادکتری (Ph.D)http://sa.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
16احمدزاده بزازسیامک جغرافياکارشناسی ارشدhttp://siamak.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
17احمدیمریم سادات زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://maryam.ahmadi.student.um.ac.ir
18احمدیغزاله جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ghazaleh.ahmadi.student.um.ac.ir
19احمدیشفیقه جغرافيادکتری (Ph.D)http://sh11ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدیمحمدضیاء جغرافياکارشناسی ارشد