دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۷۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
2ابراهیمینسرین جغرافياکارشناسی ارشد
3ابراهیمیمرضیه زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://marzieh.ebrahimi.student.um.ac.ir
4ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)
5ابراهیمیسیده زهرا زبان فرانسهکارشناسی ارشد
6ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://naime.ebrahimifard.student.um.ac.ir
7ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://ebrahiminoori.student.um.ac.ir
8ابرینمهلا علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
9ابو عمیمهحنین محمد عبدعلی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
10ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
11ابوالحسنی حیدرابادمحمد تاريخکارشناسی ارشدhttp://mo_ab108.student.um.ac.ir
12ابوحیهظافر کانی حسن زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
13اثنی عشریمصطفی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
14احتشام فرشیداسادات جغرافياکارشناسی ارشد
15احسانینرگس زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
16احسناکرم تاريخکارشناسی ارشد
17احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
18احمدخسرویامید زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
19احمدزادهعلی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://al_ah281.student.um.ac.ir
20احمدزادهسحر جغرافيادکتری (Ph.D)http://sa.ahmadzadeh.student.um.ac.ir