دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۴۵۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آراممحمد زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://mo_ar220.student.um.ac.ir
2آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
4ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
5ابراهیمیمرضیه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://marzieh.ebrahimi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)
7ابراهیمی تکلوبنفشه زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi.banafshe.student.um.ac.ir
8ابراهیمی حسین زادهسارا زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
9ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://naime.ebrahimifard.student.um.ac.ir
10ابراهیمی مؤخرمعصومه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://ma_eb237.student.um.ac.ir
11ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://ebrahiminoori.student.um.ac.ir
12ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
13اثنی عشریمصطفی زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
14اثنی عشری کهنوجیمرتضی تاريخکارشناسی ارشد
15احسانینرگس زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
16احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
17احمدخسرویامید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
18احمدزادهعلی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://al_ah281.student.um.ac.ir
19احمدزادهسحر جغرافيادکتری (Ph.D)http://sa.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
20احمدزاده بزازسیامک جغرافياکارشناسی ارشدhttp://siamak.ahmadzadeh.student.um.ac.ir