دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آئینیکیوانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ke.aeini.student.um.ac.ir
2اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
3ابراهیمیمحمدرضا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.mr.student.um.ac.ir
4ابراهیمیهیرش علوم پايهکارشناسی ارشد
5ابن النصیرترانه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://t.ebnalnassir.student.um.ac.ir
6ابوالحسنی درونکلامعین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://abolhasanidarounkola.moein.student.um.ac.ir
7احمدیفاطمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://fa_ahmadi.student.um.ac.ir
8احمدی شیخ سرمستصبا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://saba.ahmadi.student.um.ac.ir
9احمدی شیخ سرمستصبا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://sa.ahmadi.student.um.ac.ir
10احمدی صالح بابرینادر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
11اراستهبهادر علوم پايهدکتری (Ph.D)http://arasteh.ba.student.um.ac.ir
12ارمانوحید پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://vahid.arman.student.um.ac.ir
13اسحاقیرضابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://re_es400.student.um.ac.ir
14اسداللهیزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)
15اسدی وانانیسیده نرگسبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
16اسماعیل زادهامجد علوم پايهکارشناسی ارشد
17اسماعیلیانایمان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://im_es929.student.um.ac.ir
18اسماعیلیانایمان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://im_es929.student.um.ac.ir
19اصولیعاطفه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://osouli.atefeh.student.um.ac.ir
20افشاربحرابادعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://ali.afsharbahrabad.student.um.ac.ir