دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیمحمدرضا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416608033
2ابراهیمیهیرش علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613608075
3ابراهیمی نیکحکیمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916610034
4ابن النصیرترانه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523608029
5ابوالحسنی درونکلامعین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626605037
6احمدیمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426620034
7احمدیفاطمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016603036
8احمدی صالح بابرینادر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426605019
9اراستهبهادر علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116608039
10اسحاقیرضابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626612032
11اسدالله پورکوثر پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513613065
12اسداللهیزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516609023
13اصولیعاطفه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513605023
14افشاربحرابادعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416043034
15افشاری پورصدیقه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626620030
16افلاکیانفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416613032
17اقاباباییمحمد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016603025
18الامارهمسلم خیری ناجی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516608020
19الزبیدیرافدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426612014
20الشویلیانتخاب حمید عبد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526609053