دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشد
2چاجیعلیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://alireza_chaji.student.um.ac.ir
3چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://fatemeh.charlankbakhtiari.student.um.ac.ir
4چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://charehei.neda.student.um.ac.ir
5چراغیاسما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
6چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheraghicheraghi-shavi.student.um.ac.ir
7چزگیمریممدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
8چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
9چشمه قصابانیناهید اقتصاددکتری (Ph.D)http://nahidcheshmehghasabanighasabani.student.um.ac.ir
10چشمیحبیبهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://cheshomihabi.student.um.ac.ir
11چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheshomi.hamid.student.um.ac.ir
12چشمیاکبر اقتصاددکتری (Ph.D)http://ak.cheshmi.student.um.ac.ir
13چشمیمهدی اقتصاددکتری (Ph.D)http://ma_ch30.student.um.ac.ir
14چمبریحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hossein.chambari.student.um.ac.ir
15چمنیمحمد تاريخکارشناسی ارشد
16چمیانیمهلا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://chamyani.mahla.student.um.ac.ir
17چنارانیعاطفهزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
18چنارانیمهناز شيميکارشناسی ارشد
19چنارانیفرشتهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://fe_ch639.student.um.ac.ir
20چناریسمیرا جغرافيادکتری (Ph.D)