دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پارساپویامهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366800069
2پارسامطهره آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116913011
3پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316908074
4پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316312092
5پارساحمیدعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413243036
6پارسامعصومهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513254100
7پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516405043
8پارسامحمدصادقمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413735011
9پارسافرپدراممدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323214058
10پارسافرعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573649363
11پارسامهرالهام روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623240030
12پارساوشامین علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523229031
13پارساپورحجت الهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426929036
14پارساپورفاطمه زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513746049
15پارسای سیوکیحسینحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9163811051
16پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426150042
17پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626026049
18پارسایی تباررضامدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413238117
19پارسهسارا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613081021
20پارسیانفرزانهمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513066100