دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1واثقارزومدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613013030
2واجد ابراهیمیمحمدتقی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516608042
3واحدزهره جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613157011
4واحداحمدیانجوادمهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9473658219
5واحدیسعیدفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423282025
6واحدیخدیجه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413653018
7واحدیفرید علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423501025
8واحدی اغبلاغرضافقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613622202
9واحدی جووحید مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513063010
10واحدی نواییاوا اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516103020
11واحدیانفاطمهزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9663825091
12وارسته کجوریانمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316911011
13وارسته کجوریاننرجس علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613009056
14واسعیصفیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316908018
15واسعی مقدمانسیهزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051205
16واشقانیمحمدحسنمهندسی مکانیک ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366998075
17واشقانی فراهانیمحمدشریفزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366886069
18واعظ طبسیعلی جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516018046
19واعظشهرستانیریحانهزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9566140011
20واعظموسویسیدمحمدرضا علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623909070