دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1واثقارزومدیریتکارشناسی ارشدhttp://ar_va423.student.um.ac.ir
2واجد ابراهیمیمحمدتقی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.vajedebrahimi.student.um.ac.ir
3واحدزهره جغرافياکارشناسی ارشدhttp://zohre.vahed.student.um.ac.ir
4واحدیخدیجه فيزيكکارشناسی ارشد
5واحدی اغبلاغرضافقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://re_va141.student.um.ac.ir
6واحدی جوفائزهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://fa_va204.student.um.ac.ir
7واحدی جووحید مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://vahid.vahedijoo.student.um.ac.ir
8واحدی نواییاوا اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)http://vahedinava.student.um.ac.ir
9واحدیانفاطمهزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
10وارسته کجوریاننرجس علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
11وارسته کجوریانمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ma.varasteh.student.um.ac.ir
12واسعیسمیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
13واشقانی فراهانیمحمدشریفزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://msvfmsvf.student.um.ac.ir
14واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
15واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
16واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
17واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
18واعظ طبسیعلی جغرافيادکتری (Ph.D)http://ali.vaeztabasi.student.um.ac.ir
19واعظشهرستانیریحانهزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
20واعظموسویسیدمحمدرضا علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد